Przejdź do treści

Wytyczne dotyczące odbioru dyplomu przez studenta

Student po otrzymaniu informacji ( z aplikacji „ dyplomowanie „) , że dyplom jest gotowy do odbioru

(po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na spotkanie) składa poniższe dokumenty:

1. jeden egzemplarz pracy dyplomowej w formie papierowej (egzemplarz wydrukowany dwustronnie i cienko oprawiony, zbindowany, (dwustronne drukowanie dotyczy prac liczących powyżej 50 stron; prace do 50 stron należy wydrukować jednostronnie);

2. strony tytułowej pracy powinna zawierać :

– pełną nazwę uniwersytetu

– nazwę Instytutu do którego student przynależy – NIE Wydziału

– kierunek studiów

– tytuł pracy dyplomowej

– Imię i Nazwisko studenta

– Imię i nazwisko promotora oraz odręczny podpis promotora

3. Oświadczenia:

– dotyczące praw autorskich

– zgody /lub brak zgody na udostępnianie pracy w Archiwum Uczelni (druk oświadczenia należy wydrukować, wypełnić i podpisać, a następnie dołączyć do pracy dyplomowej jako jej ostatnią stronę i dopiero wówczas oprawić lub zbindować pracę).

4. 1 płytę CD lub DVD z zapisaną na niej pracą dyplomową w formacie PDF, umieszczoną w papierowej kopercie z okienkiem (koperty nie zaklejać); płyta musi zostać opisana (niezmywalnym pisakiem) następującymi danymi: imię i nazwisko dyplomanta, numer albumu, kierunek studiów, rok ukończenia studiów, praca licencjacka/magisterska; jeśli papierowa koperta z płytą nie ma okienka, wszystkie wymienione wyżej dane muszą zostać umieszczone również na kopercie;

5. Oświadczenie o zgodności wersji papierowej pracy z jej wersją elektroniczną – druk należy wydrukować na ½ kartki A4 (format A5), wypełnić i podpisać, a następnie po złożeniu umieścić w papierowej kopercie razem z płytą CD/DVD zawierającą elektroniczną wersję pracy oświadczenie;

6. Wypełnioną online i zaakceptowaną elektronicznie deklarację udziału w badaniach losów absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Student zobowiązany jest wydrukować, podpisać i złożyć deklarację w Centrum Obsługi Studenta przy odbiorze dyplomu.

7. Absolwent przed wydaniem dyplomu jest zobowiązany do uregulowania wszystkich zobowiązań wobec Uczelni np. rozliczenie się z bibliotekami.

Studentowi zgłaszającemu się po odbiór dyplomu, który nie będzie posiadał wszystkich w/w dokumentów nie zostanie wydany dyplom.

Archiwa